capcelera

Procediment

Índex:
 

 

 

Codi d'ètica


 
Els/les autors/es confirmen la veracitat de les dades.

Els/les autors/es han de proporcionar sempre la indicació de les fonts de l’article.

En quant a l'autoria, els/les autors/es garanteixen la inclusió d’aquelles persones que han fet una contribució científica i intel·lectual significativa tant en la conceptualització i la planificació del treball, com en la interpretació dels resultats i en la redacció. A més a més, els/les autors/es confirmen que s’han jerarquitzat els i les autores en funció del seu nivell de responsabilitat i implicació.

pujar

Detecció de plagi


 
La revista Sintagma rebutja el plagi i les pràctiques fraudulentes, i totes les contribucions són sotmeses a una anàlisi d’originalitat abans d’enviar l’article a revisió.

 La revista Sintagma estableix que si es detecta plagi o qualsevol situació que transgredeixi les normes ètiques de la publicació científica, l’article serà rebutjat i serà comunicat als/les autors/es. A més a més, els/les autors/es que hagin plagiat, no podran enviar cap més article a Sintagma (ni d’autoria única ni amb co-autoria) durant els propers cinc anys, a comptar des de l’any quan el plagi s’hagi detectat.


pujar

Normes d’enviament de propostes


 


Els treballs han de ser originals i inèdits, i no s’han de trobar en procés d’avaluació en cap altre fòrum.

Les llengües de publicació són: anglès, català, castellà i francès.

Els articles no poden excedir els 5.000 mots, incloses les referències, però no el resum ni els mots clau. Els possibles apèndixs, que tampoc comptabilitzen en el còmput, no poden superar les 2 pàgines.

S’han d’ometre les referències directes als/ a les autors/es al llarg del text i és necessari indicar el nom i la filiació d’aquests en un document a part.

Quan s'envien les propostes, no cal que compleixin estrictament les normes d'estil de Sintagma, però sí que s'ha d'enviar el manuscrit en un format de fàcil lectura i que segueixi els estàndards més bàsics de l'edició. Si finalment el manuscrit és acceptat, caldrà reenviar seguint les normes d'estil de la revista.

Els treballs s’han d’enviar en format electrònic a l’adreça revista.sintagma@udl.cat.

Un cop l'autor/a enviï la seva proposta d'article, rebrà un missatge de confirmació per part de la direcció de la revista en el període màxim de 5 dies tot indicant-li que el seu article està en procés d'avaluació.Si no rep aquest missatge, l'autor/a ha de contactar amb la revista per confirmar si hi ha hagut algun problema amb la recepció del manuscrit i, en conseqüència, no serà avaluat pels/per les revisors/es.

El període per enviar els treballs s'inicia el 10 de gener i finalitza, previsiblement, el 31 de març de cada any, però podria ser algun any no s'acceptés l'enviament de propostes si en la convocatòria anterior se n'han rebut i acceptat més del previst. (per veure l'actualització de terminis, aneu a 'proper número').

La data de finalització de presentació de propostes és orientativa. Així, si abans d'aquest dia s'ha acceptat un nombre prou considerable d'articles, es comunicarà als/a les autors/es abans d'iniciar l'avaluació que el seu treball passaria a ser considerat per al proper número.

No s'accepten ressenyes si no són per invitació expressa per part del comitè editorial de la revista.

Sintagma no publica articles que són simples reculls bibliogràfics, és a dir, si es presenten per avaluar treballs que inclouen un estat de la qüestió sobre algun tema, caldrà que s'hi inclogui també una visió crítica de l'autor/a i aportacions inèdites en l'àmbit objecte d'estudi.

 

Procés d’avaluació  

Els treballs són avaluats per dos revisors/es. Si els dos dictàmens són contradictoris, hi participa un/a tercer/a avaluador/a.

Els/Les revisors/es són experts/es en el tema i contactats/des especialment per a la revisió de cada treball. Preferentment, es trien entre les referències bibliogràfiques que inclou el treball sotmès a avaluació.

Els/Les revisors/es desconeixen qui és l’autor/a de l’article i se’ls demana explícitament que, en el cas que sospitin l’autoria i els pugui influir en la decisió, es retirin del procés.

Els criteris d’avaluació de l’article es poden consultar aquí.

Els/les autors/es poden demanar excloure de l’avaluació possibles revisors/es per conflictes d’interessos.

En un termini aproximat de quatre mesos es comunica als/a les autors/es la decisió de l’acceptació o el rebuig del treball presentat per ser publicat en la revista i se’ls envien els informes dels/de les  avaluadors/es.

 

Procés de publicació 


 
La publicació definitiva requereix els compromisos següents per part de l’autor/a:

 

La inclusió de les possibles correccions o modificacions proposades pels/per les revisors/es en el termini sol·licitat.

L’adopció de les normes d’estil de Sintagma, seguint la plantilla que es facilita en el termini sol·licitat.

La correcció de les galerades en el termini sol·licitat.

El permís per reproduir els treballs en un suport digital i per incorporar-los a Internet per tal que els/les usuaris/àries puguin fer-ne ús privat o utilitzar-los amb finalitats d’estudi i - investigació.

pujar

 

Costos de processament dels articles 


 

La revista no cobra als/a les autors/es per presentar, processar, revisar ni publicar els seus articles.

pujar

 

Drets d'explotació


 

L'autor/a que publica un article a Sintagma manté els drets de publicació de la seva obra i accepta les condicions de llicència d'explotació de Creative Commons by 3.0

Els articles publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels/per les autors/es o per la revista.

pujar

Estadístiques Informació sobre el procés d'avaluació:

pujar


Darrera modificació: 30/05/2023
Imprimir Enrera Pujar


Inici | Accessibilitat | Sobre el web | Mapa | Avís legal | Contacte
© 2012 Universitat de Lleida - Pl. Víctor Siurana 1, 25003 Lleida - Tel. (+34) 973 702 000 - Tots els dret reservats
Ombra