PROCEDIMENT

  NORMES D'ENVIAMENT DE LES PROPOSTES

✔ Els treballs han de ser originals i inèdits, i no s’han de trobar en procés d’avaluació en cap altre fòrum.

✔ Les llengües de publicació són: anglès, català, castellà i francès.

✔ Els articles no poden excedir els 5.000 mots, incloses les referències, però no el resum ni els mots clau. Els possibles apèndixs, que tampoc comptabilitzen en el còmput, no poden superar les 2 pàgines.

✔ S’han d’ometre les referències directes als/ a les autors/es al llarg del text i és necessari indicar el nom i la filiació d’aquests en un document a part.

✔ Quan s'envien les propostes, no cal que compleixin estrictament les normes d'estil de Sintagma, però sí que s'ha d'enviar el manuscrit en un format de fàcil lectura i que segueixi els estàndards més bàsics de l'edició. Si finalment el manuscrit és acceptat, caldrà reenviar seguint les normes d'estil de la revista.

✔ Els treballs s’han d’enviar en format electrònic a l’adreça revista.sintagma@udl.cat.

✔ Un cop l'autor/a enviï la seva proposta d'article, rebrà un missatge de confirmació per part de la direcció de la revista en el període màxim de 5 dies tot indicant-li que el seu article està en procés d'avaluació.Si no rep aquest missatge, l'autor/a ha de contactar amb la revista per confirmar si hi ha hagut algun problema amb la recepció del manuscrit i, en conseqüència, no serà avaluat pels/per les revisors/es.

✔ El període per enviar els treballs s'inicia el 10 de gener i finalitza, previsiblement, el 31 de març de cada any, però podria ser algun any no s'acceptés l'enviament de propostes si en la convocatòria anterior se n'han rebut i acceptat més del previst. (per veure l'actualització de terminis, aneu a 'proper número').

✔ La data de finalització de presentació de propostes és orientativa. Així, si abans d'aquest dia s'ha acceptat un nombre prou considerable d'articles, es comunicarà als/a les autors/es abans d'iniciar l'avaluació que el seu treball passaria a ser considerat per al proper número.

No s'accepten ressenyes si no són per invitació expressa per part del comitè editorial de la revista.

Sintagma no publica articles que són simples reculls bibliogràfics, és a dir, si es presenten per avaluar treballs que inclouen un estat de la qüestió sobre algun tema, caldrà que s'hi inclogui també una visió crítica de l'autor/a i aportacions inèdites en l'àmbit objecte d'estudi.

  PROCÉS D'AVALUACIÓ

✔ Els treballs són avaluats per dos revisors/es. Si els dos dictàmens són contradictoris, hi participa un/a tercer/a avaluador/a.

✔ Els/Les revisors/es són experts/es en el tema i contactats/des especialment per a la revisió de cada treball. Preferentment, es trien entre les referències bibliogràfiques que inclou el treball sotmès a avaluació.

✔ Els/Les revisors/es desconeixen qui és l’autor/a de l’article i se’ls demana explícitament que, en el cas que sospitin l’autoria i els pugui influir en la decisió, es retirin del procés.

✔ Els criteris d’avaluació de l’article es poden consultar aquí.

✔ Els/les autors/es poden demanar excloure de l’avaluació possibles revisors/es per conflictes d’interessos.

✔ En un termini aproximat de quatre mesos es comunica als/a les autors/es la decisió de l’acceptació o el rebuig del treball presentat per ser publicat en la revista i se’ls envien els informes dels/de les  avaluadors/es.

 

  PROCÉS DE PUBLICACIÓ

La publicació definitiva requereix els compromisos següents per part de l’autor/a:
 

✔ La inclusió de les possibles correccions o modificacions proposades pels/per les revisors/es en el termini sol·licitat.

✔ L’adopció de les normes d’estil de Sintagma, seguint la plantilla que es facilita en el termini sol·licitat.

✔ La correcció de les galerades en el termini sol·licitat.

✔ El permís per reproduir els treballs en un suport digital i per incorporar-los a Internet per tal que els/les usuaris/àries puguin fer-ne ús privat o utilitzar-los amb finalitats d’estudi i - investigació.

 

  NORMES D'ESTIL DE LA REVISTA