Requisits

  Codi d'ètica

Els/les autors/es confirmen la veracitat de les dades.

 

Els/les autors/es han de proporcionar sempre la indicació de les fonts de l’article.

 

En quant a l'autoria, els/les autors/es garanteixen la inclusió d’aquelles persones que han fet una contribució científica i intel·lectual significativa tant en la conceptualització i la planificació del treball, com en la interpretació dels resultats i en la redacció. A més a més, els/les autors/es confirmen que s’han jerarquitzat els i les autores en funció del seu nivell de responsabilitat i implicació.

 

  Detecció de plagi

La revista Sintagma rebutja el plagi i les pràctiques fraudulentes, i totes les contribucions són sotmeses a una anàlisi d’originalitat abans d’enviar l’article a revisió.

 

 La revista Sintagma estableix que si es detecta plagi o qualsevol situació que transgredeixi les normes ètiques de la publicació científica, l’article serà rebutjat i serà comunicat als/les autors/es. A més a més, els/les autors/es que hagin plagiat, no podran enviar cap més article a Sintagma (ni d’autoria única ni amb co-autoria) durant els propers cinc anys, a comptar des de l’any quan el plagi s’hagi detectat.